TIETOSUOJASELOSTE KULJETUSLIIKE ILMARI LEHTONEN OY:N ASIAKASREKISTERI

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjinä toimii Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy. Tietoja luovutetaan Suomen Kaukokiito Oy:lle ja sen omistajaliikennöitsijöille sekä muille Kaukokiito-ketjun yrityksille asiakassopimuksen mukaisten palveluiden ja ketjuliiketoiminnan toteuttamiseksi. Suomen Kaukokiito Oy:n omistajaliikennöitsijöitä ovat Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy, Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy, Kuljetusliike Taipale Oy ja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Lehtosen tietosuojavastaava

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy
Ahjotie 17
96320 Rovaniemi

Puh. 016 420 0100
Sähköposti tietosuoja.lehtonen@kaukokiito.fi

Y-tunnus 2148820-1

Rekisterin nimi

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan Kaukokiito-ketjun asiakkaiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tietoja. Rekisterin ensisijaisena tarkoituksena on asiakassopimuksen mukaisten palveluiden toteuttaminen sekä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Henkilötiedot, kuten nimi, tehtävänimike, syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, luottotiedot.

Lisäksi tallennetaan myynnillisiä taustatietoja sekä tietoja mm. yhteydenpidosta, osto- ja tilaushistoriasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja asiakkaan välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään asiakkaan asiakassopimuksen voimassa olon päättymisestä tai viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään viisi vuotta. Laskutusperusteena käytettävät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai palvelun tilaajalta. Tietoja voidaan saada myös viranomaisrekistereistä (esim. kaupparekisteri).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Suomen Kaukokiito Oy:n omistajaliikennöitsijöille ja muille Kaukokiito-ketjun yrityksille asiakassopimuksen mukaisten palveluiden ja ketjuliiketoiminnan toteuttamiseksi. Suomen Kaukokiito Oy:n omistajaliikennöitsijöitä ovat Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy, Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy, Kuljetusliike Taipale Oy ja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa myös perintätoimeksiantojen hoitamiseksi yhteistyökumppanille.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua häntä koskeva tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

5. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.